Subscribe Now
Trending News
03 dec 2022

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan de samenstelling van onze site en aan de daarin opgenomen gegevens, kan HELGA POST niet instaan voor de volledigheid, juistheid of continue actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze site. HELGA POST aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie. HELGA POST kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. HELGA POST kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

HELGA POST garandeert noch ondersteunt enig product of dienst genoemd op deze site, noch staat ze garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Daarom wordt de gebruiker van deze site aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via helgapost.nl verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. HELGA POST behoudt zich het recht voor om wijzigingen zonder kennisgeving door te voeren.

LINKS

Op deze site treft u ook links aan naar andere websites. HELGA POST is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright regels en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.

COPYRIGHT

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot HELGA POST en het merk HELGA POST®, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Helga Post. HELGA POST behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij HELGA POST. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HELGA POST is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. HELGA POST heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van HELGA POST, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. HELGA POST heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst-, muziek- als beeldmateriaal. Mocht je het niet eens zijn met een plaatsing van jouw eigendom, mail naar info@helgapost.nl Wij proberen binnen 10 dagen te antwoorden.