Subscribe Now
Trending News
21 mrt 2023

Algemene voorwaarden van de tekstschrijvers

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtovereenkomst tussen HELGA POST OMNIMEDIA en de tekstschrijvers voor zover van deze voorwaarden in de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.  

Kwaliteit

1.De tekstschrijver verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht. De tekst zal in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.

Geheimhouding

2. De tekstschrijver verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

3. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.

4. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij HELGA POST OMNIMEDIA de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de tekstschrijvers niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren.

5. Ingeval van overmacht bij de tekstschrijvers zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan HELGA POST OMNIMEDIA. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de tekstschrijver opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring.

Opdracht en opdrachtbevestiging

6. In de opdrachtbevestiging wordt de opdracht omschreven en wordt aangegeven:
– het doel van de opdracht, de eisen van HELGA POST OMNIMEDIA en de omvang van het werk;
– in hoeverre medewerking van HELGA POST OMNIMEDIA vereist is, wat haar inbreng is;
– wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd;
– de wijze waarop de tekst wordt aangeleverd;
– de uiterste aanlever termijnen van zowel concepten als definitieve teksten.
Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals: research, conceptontwikkeling, eindredactie, correcties, verzorging van illustratie.

Vergoeding

7. De vergoeding voor de tekstschrijver voor zijn/haar teksten wordt berekend per woord of per project. In de opdrachtbevestiging, waarin de opdracht wordt omschreven, wordt het tarief en soort berekening beschreven.

Vrijwaring

8. De tekstschrijver heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij/zij vrijwaart HELGA POST OMNIMEDIA tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Auteursrechten teksten

9. Zodra het werk is geleverd door de tekstschrijver en/of geheel is betaald door HELGA POST OMNIMEDIA, is HELGA POST OMNIMEDIA eigenaar van de geleverde tekst en heeft HELGA POST OMNIMEDIA het copyright op de teksten.

10. Her publicatie van de ingeleverde en/of betaalde teksten in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HELGA POST OMNIMEDIA. Deze kan voor de toestemming een vergoeding vragen.

11. Als columnist bij HELGA POST OMNIMEDIA kan je naam in overleg worden genoemd bij de ingeleverde tekst, echter heeft HELGA POST OMNIMEDIA door het inleveren en/of betalen van de column/tekst het copyright verkregen, zoals omschreven in artikel 9.

Betaling

12. HELGA POST OMNIMEDIA hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

13. HELGA POST OMNIMEDIA hanteert Selfbilling voor tekstschrijver en columnisten. De tekstschrijver/columnist ontvangt elke maandag een selfbilling debetfactuur over de geleverde teksten en/of columns van de voorgaande week, welke een week later wordt voldaan door HELGA POST OMNIMEDIA.

Geschillen

14. Op elke overeenkomst tussen de tekstschrijver/columnist en HELGA POST OMNIMEDIA is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van HELGA POST OMNIMEDIA.